Quảng cáo điều hướng dữ liệu trên nền tảng Big Data nhà mạng

  • Tối ưu hóa tỷ suất đầu tư bằng cách tiếu cận với những đối tượng khách hàng mục tiêu phù hợp nhật
  • Lọc tập khách hàng bằng các trường dữ liệu chuyên sâu để quảng cáo hiệu quả
  • Ngân sách linh hoạt cho mọi doanh nghiệp ở mọi quy mô
  • Thiết lập nhanh, dữ liệu real-time