Giải pháp truyền thông tổng thể trên lợi thế nhà mạng

Xây dựng lộ trình,triển khai kế hoạch truyền thông trong ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp thông qua các nền tảng công nghệ của nhà mạng ứng dụng vào Marketing 360 độ.